Strona głównaUncategorizedCollegium Balticum - Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie

Collegium Balticum – Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie

Typ studiów licencjackich oraz inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia to odpowiednik angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy dyplomowej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na tych studiach wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie tych studiów daje możliwość studiowania na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych lub pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do tematyki sugerowanej przez tytuł, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia mogą wybrać spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności i adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mają możliwość realizować się w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Dietetyka

Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością oraz żywieniem zarówno ludzi zdrowych, jak i borykających się z chorobami. Studiowanie dietetyki to dobra decyzja dla każdego, kto jest zainteresowany zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga odpowiedniego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej został przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci studiów informatycznych Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swojej pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych firmach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i właściwie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z gwałtownie rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

 • Technologie internetowe,
 • Programista systemów wbudowanych,
 • Tester oprogramowania,
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich oraz poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i duże perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne iposiadające dyscyplinę wewnętrzną czekają niżej wymienione specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji i diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre cechy absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to poniższe specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy zostać absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do osobistych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznym klimacie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest to szansa dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Kierunek koncentruje się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu oraz przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do uczenia takich przedmiotów jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, mające przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną oraz uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program obejmuje zagadnienia dotyczące analizy firmy (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymagań potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku przebiegają pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po zakończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w tym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w różnego rodzaju organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB i najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można potem wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia także wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT oraz osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

Podczas studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną opisywanego kierunku stanowią wieloletni praktycy, którzy są doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie rosnąć. W związku z tym na słuchaczy posiadających umiejętności stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów i imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologię śledczą można opisać jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, albo jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę psychologiczną. Studia na tym kierunku czekają na osoby, które zawodowo trudnią się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii oraz medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłych i ekspertów, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców czynów przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku ze względu na osoby, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
Zakres tematyczny studiów tego kierunku obejmuje między innymi:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządów,
 • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę na temat zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi znalezienie pracy w służbach rządowych albo samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu oraz sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń oraz system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego wynika z pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania efektów sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej słuchacze zyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, lub innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich specyficznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją należytych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum zorganizowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym fakultecie przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, jak również poradnictwa i konsultacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych wsparciem w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozą predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia te przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane w czasie zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstawowych zasad logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (w tym dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych wplacówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie mają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym kursie umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym, a także innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do praktyki na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kursu wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem studiów tego kierunku jest nadanie kwalifikacji dających szansę podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych praktyk logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, zwłaszcza wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, a także dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z myśleniem twórczym, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych, rozwijania umiejętności komunikacji, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Studia te oferują też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako strategia przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, doktórych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności stanowią podstawę do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing i zarządzanie w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie studiów tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w zakresie BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

Tematy zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwalają na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej czy wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu albo ośrodka szkolno-wychowawczego.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania pracy uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku rodzinnym, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do zastosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia te zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji wymaganych dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, w zgodzie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To kolejny kierunek pozwalający uzupełnić kwalifikacje o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Kurs wyposaża przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, ze zdolnością do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych osób.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z poniżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych kłopotów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne